Over Lunavi

De bevalling en de eerste dagen met je baby zijn heel bijzonder. De deskundige kraamverzorgenden van Lunavi zijn er om jouw kraamtijd zo prettig mogelijk te maken. Of je je kraamtijd nu thuis of in het kraamhotel doorbrengt: je kunt op ons vertrouwen voor goede, persoonlijke zorg voor moeder en kind, zoveel mogelijk door dezelfde kraamverzorgende. Ook kunnen we je begeleiden tijdens de bevalling en de voorbereiding daarop. We zijn altijd dichtbij en bij alles wat we doen, staan jouw wensen voorop. Niet voor niets beoordelen onze cliënten onze kraamzorg met een 8,8!

 

Waar vind je ons?

Lunavi heette voorheen Thebe Kraamzorg. Hoewel onze naam is veranderd, blijft onze zorg hetzelfde. Lunavi is actief in heel West- en Midden-Brabant en heeft een hoofdkantoor in Tilburg. Onze kraamverzorgenden en kraamzorgconsulenten werken bij jou in de buurt en hebben dus ook contacten met verloskundigen en zorgverleners in jouw omgeving.

 

Toezichtvisie en toezichtkader van de Raad van Toezicht van
Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg

Januari 2018

 

Inleiding

In de Governancecode Zorg (2017) is overwogen dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. Naleving van de Governancecode draagt daaraan bij en is dan ook uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht van Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg. In de Governancecode is opgenomen dat de Raad van Toezicht haar toezichtkader expliciteert. Ten behoeve van haar rol heeft de Raad van Toezicht zijn eigen visie op toezicht geformuleerd. In het kader zijn de rollen en de inrichting van de RvT vastgelegd.

Toezichtvisie

De Raad van Toezicht beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan de besturing van de Stichting Dé Provinciale Kraamzorg en Lunavi Kraamzorg en ziet erop toe dat de organisatie haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt. De Raad van Toezicht volgt op constructief-kritische wijze of de organisatie haar maatschappelijke opdracht waar maakt binnen de gestelde financiële kaders, waarbij belangen en risico’s zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De positie van de cliënt staat hierin centraal.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Uitgangspunt is dat de raad van Bestuur als statutair bestuurder bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van de organisatie, met aandacht voor de kernwaarden zoals in het strategiedocument zijn verwoord. De Raad van Toezicht kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling, dit houdt in dat zij het toezicht eigenstandig voorbereidt, uitvoert en evalueert. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ze handelen zonder last of ruggespraak, maar wel met een breder blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van de organisatie.  Daarbij handelt de Raad van Toezicht transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders.

Toezichtkader

Onder het toezichtkader wordt verstaan de formele en maatschappelijke kaders voor goed toezicht die door de RvT zijn gespecificeerd.

De RvT volgt de principes en eisen zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg. De RvT heeft de formele Governance eisen uitgewerkt in statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Deze zijn openbaar via de website van Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg.

In de statuten is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de RvT behoeven. Een actuele, tijdige en relevante informatie voorziening wordt via reguliere kanalen en documenten, via meer informele werkvormen, bijeenkomsten en via  andere bronnen van de Raad van Bestuur verstrekt. De Raad zal in overleg met de bestuurder een informatieprotocol opstellen.

De rollen en hoofdtaken van de RvT

Toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie, de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het hanteren van de Governancecode.

Adviseur en sparringpartner, wat betreft de strategische positionering, de organisatievernieuwing, de toekomstbestendigheid en de samenwerking met (keten)partners. Gevraagd en ongevraagd.

Werkgever zijn van de bestuurder namens de Stichting Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg.

De Raad van Toezicht  is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en de samenstelling. De RvT doet dat transparant en met inbreng ven de bestuurder en de Ondernemingsraad. De RvT bestaat uit vier leden, met financiële kennis, kennis van het werkveld, de (kwaliteit van de) zorg in het algemeen en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie samengesteld uit de leden van de RvT. De verantwoordelijkheden van de RvT worden niet door de commissies overgenomen, maar blijven bij de RvT als geheel liggen.

De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden, komt 6 keer bijeen met de bestuurder en heeft daarnaast jaarlijks een strategiemiddag/avond. De Raad van Toezicht overlegt twee keer per jaar met de OR (art. 24 overleg).

Conform de Governancecode Zorg heeft de Raad van Toezicht heeft een scholings- en ontwikkelprogramma voor zijn leden vastgesteld. Dit houdt is dat de leden jaarlijks werkbezoeken afleggen en een strategie bijeenkomst bijwonen. Voorts bezoeken de leden het jaarcongres en of de regio bijeenkomsten van de NVTZ. Waar nodig zal in overleg met de voorzitter aanvullende scholing worden gevolgd. In het jaarverslag zal hierover verantwoording worden afgelegd. Voor nieuwe leden wordt een introductie programma vastgesteld, in elk geval bestaande uit het ontvangen van de relevante (jaar) documenten van Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks, buiten aanwezigheid van de bestuurder maar met diens inbreng. Deze evaluatie geschiedt ten minste eenmaal per drie jaar door een onafhankelijke externe deskundige.

 • Goed opgeleide & ervaren kraamverzorgenden
 • Eén aanspreek­punt: de kraamzorgconsulent
 • Al meer dan 50 jaar ervaring in kraamzorg
 • Informatie en cursussen, ga voorbereid je bevalling tegemoet
Kraamzorg van Lunavi

Kraamzorg van Lunavi

Kraamzorg is persoonlijke zorg voor jou en jouw baby.

De bevalling en de eerste dagen met je baby zijn heel bijzonder. De deskundige kraamverzorgenden van Lunavi zijn er om jouw kraamtijd zo prettig mogelijk te maken. Of je je kraamtijd nu thuis of in het kraamhotel doorbrengt: je kunt op ons vertrouwen voor goede, persoonlijke zorg voor moeder en kind, zoveel mogelijk door dezelfde kraamverzorgende. Ook kunnen we je begeleiden tijdens de bevalling en de voorbereiding daarop. We zijn altijd dichtbij en bij alles wat we doen, staan jouw wensen voorop.

Niet voor niets beoordelen onze cliënten onze kraamzorg met een 8,8!

Onze missie

Onze missie

Inwoners van West- en Midden-Brabant kunnen bij Lunavi altijd rekenen op kraamzorg, voorlichting en ondersteuning, toegespitst op hun persoonlijke wensen en situatie.

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Onze medewerkers doen er alles aan om goede kraamzorg te leveren, maar er kan altijd iets mis gaan. Heb je een klacht, meld deze dan zo snel mogelijk bij ons – liefst nog tijdens de kraamtijd. 

Contracten met alle zorgverzekeraars

Lunavi heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten. Bij welke zorgverzekeraar jij ook bent aangesloten: je kunt erop rekenen dat de kraamzorg van Lunavi grotendeels wordt vergoed. 

Wat ouders van ons vinden

Persoonlijk en betrokken, zo omschrijven onze cliënten de kraamzorg van Lunavi. Lees hier enkele ervaringsverhalen.

 • Ze betrok Nathan nadrukkelijk bij de zorg voor zijn kleine broertje. Dat vond hij natuurlijk fantastisch!”

  Ook mijn oudste zoontje werd bij de zorg betrokken”
  Ze betrok Nathan nadrukkelijk bij de zorg voor zijn kleine broertje. Dat vond hij natuurlijk fantastisch!”
 • Ik vond het jammer dat ze wegging!

  De kraamverzorgende gaf rust en vertrouwen
  Ik vond het jammer dat ze wegging!
 • Ze gaf ons handige tips en adviezen

  De kraamverzorgende hielp ons goed op weg
  Ze gaf ons handige tips en adviezen