Toezichtsvisie en toezichtskader van de raad van toezicht van Lunavi Kraamzorg

Raad van Toezicht

Goed Bestuur en Toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties 7 principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de Governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijke vertrouwen.
Naleving van de Governancecode draagt daaraan bij en is dan ook uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht van Dé Provinciale Kraamzorg | Lunavi Kraamzorg. In de Governancecode is opgenomen dat de Raad van Toezicht haar toezichtkader expliciteert. Ten behoeve van haar rol heeft de Raad van Toezicht zijn eigen visie op toezicht geformuleerd. In het kader zijn de rollen en de inrichting van de Raad van Toezicht vastgelegd.

Per ultimo december 2023 is de samenstelling als volgt:

Raad van Toezicht

  • De heer M.J.A. Delhez, voorzitter (datum toetreding 1 maart 2017, voorzitter vanaf 1 juli 2023)
  • De heer S.D.F.J. Putters (datum toetreding 27 juni 2019) 
  • Mevrouw J. Veris (datum toetreding 1 september 2017)
  • Mevrouw M.F.M. van den Berg (datum toetreding 1 juli 2023)
     

Directeur-bestuurder

  • Mevrouw J.H. Kliphuis (vanaf 1 oktober 2014)

 

De honorering van de Raad van Toezicht vindt plaats volgens de richtlijn NVTZ (gebaseerd op WNT).
De honorering bestuurder is in lijn met de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen) publieke en semi-publieke sector.

Toezichtvisie

De Raad van Toezicht beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan de besturing van de Stichting Dé Provinciale Kraamzorg | Lunavi Kraamzorg en ziet erop toe dat de organisatie haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt. De Raad van Toezicht volgt op constructief-kritische wijze of de organisatie haar maatschappelijke opdracht waar maakt binnen de gestelde financiële kaders, waarbij belangen en risico’s zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De positie van de cliënt staat hierin centraal.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Uitgangspunt is dat de Raad van Bestuur als statutair bestuurder bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van de organisatie, met aandacht voor de kernwaarden zoals in het strategiedocument zijn verwoord. De Raad van Toezicht kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling, dit houdt in dat zij het toezicht eigenstandig voorbereidt, uitvoert en evalueert. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ze handelen zonder last of ruggespraak, maar wel met een breder blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van de organisatie. Daarbij handelt de Raad van Toezicht transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders.

Toezichtkader

Onder het toezichtkader wordt verstaan de formele en maatschappelijke kaders voor goed toezicht die door de Raad van Toezicht zijn gespecificeerd.

De Raad van Toezicht volgt de principes en eisen zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht heeft de formele Governance eisen uitgewerkt in statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

In de statuten is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven. Een actuele, tijdige en relevante informatie voorziening wordt via reguliere kanalen en documenten, via meer informele werkvormen, bijeenkomsten en via andere bronnen van de
Raad van Bestuur verstrekt. 

De rollen en hoofdtaken van de Raad van Toezicht

Toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie, de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het hanteren van de Governancecode.

Adviseur en sparringpartner, wat betreft de strategische positionering, de organisatievernieuwing, de toekomstbestendigheid en de samenwerking met (keten)partners. Gevraagd en ongevraagd.

Werkgever zijn van de bestuurder namens de Stichting Dé Provinciale Kraamzorg | Lunavi Kraamzorg.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en de samenstelling van de raad. De Raad van Toezicht doet dat transparant en met inbreng ven de bestuurder en de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden, met financiële kennis, kennis van het werkveld, de (kwaliteit van de) zorg in het algemeen en met betrekking tot politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie samengesteld uit de leden van de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht worden niet door de commissies overgenomen, maar blijven bij de Raad van Toezicht als geheel liggen.

De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden, komt 6 keer bijeen met de bestuurder en heeft daarnaast jaarlijks een strategiemiddag/avond. De Raad van Toezicht overlegt twee keer per jaar met de OR (art. 24 overleg).

Conform de Governancecode Zorg heeft de Raad van Toezicht heeft een scholings- en ontwikkelprogramma voor zijn leden vastgesteld. Dit houdt is dat de leden jaarlijks werkbezoeken afleggen en een strategiebijeenkomst bijwonen. Voorts bezoeken de leden het jaarcongres en of de regio bijeenkomsten van de NVTZ. Waar nodig zal in overleg met de voorzitter aanvullende scholing worden gevolgd. In het jaarverslag zal hierover verantwoording worden afgelegd. Voor nieuwe leden wordt een introductie programma vastgesteld, in elk geval bestaande uit het ontvangen van de relevante (jaar)documenten van Dé Provinciale Kraamzorg | Lunavi Kraamzorg. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks, buiten aanwezigheid van de bestuurder maar met diens inbreng. Deze evaluatie geschiedt ten minste eenmaal per drie jaar door een onafhankelijke externe deskundige.

De Raad van Toezicht formuleert periodiek haar aandachtspunten voor de komende periode op basis van de strategienota en het jaarplan van de organisatie.

2022

 

2021

Wij staan voor je klaar

Liever iemand
persoonlijk spreken?
Geen probleem!

Wij helpen je graag verder!

Meer weten over deze
vacature van Lunavi?

Goed opgeleide en ervaren kraamverzorgende

Schrijf je meteen in bij
Lunavi Kraamzorg